สมาชิกเข้าสู่ระบบ

รายชื่อ นพต.14 ขอนแก่น

นพต.รุ่น 14 รร.ภ.4 ขอนแก่น
ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล สังกัด กองร้อย โทรศัพท์ที่ทำงาน มือถือ หมายเหตุ
1 พ.ต.อ. กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ ผกก.สภ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 2 08-6307-1643 กอน.1
2 พ.ต.ท. วุฒิ ดวงตาไท้ สวป.สภ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 2 08-9484-7311
3 ร.ต.อ. สุธรรม ชมพู รอง สว.จร.สน.หัวหมาก ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 2 02-3143340-1 08-6988-3808
4 พ.ต.ท. สมชาย อาจนุการ สว.สส.สภ.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จว.หนองคาย 2 042-416207 08-1309-6363
5 พ.ต.ต. รัตนะ เอี่ยมนูณ พงส.(สบ.2).สน.บางชัน165 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 4 02-5181510-3 08-3189-5279
6 ด.ต. สุพิต ผลวาวแวว สภ.อ.เมืองกาฬสินธุ์ 46000 1 043-811111 08-7216-1160
7 พ.ต.ต. อารมณ์ มลิขจร สว.สส.สภ.สามชัย จว.กาฬสินธุ์ 1 043-818142 08-3142-4570
8 ร.ต.ต. โสภณ บัวคำโคตร 5 043-867055
9 ด.ต. เฉกรัตน์ สุทธิสาร สภ.อ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ 043-851356
10 พ.ต.ท. สมนึก โนนพล พงส.(สบ.2) สภ.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จว.ร้อยเอ็ด 2 043-574891 08-3327-9090
11 ด.ต. สุวิทย์ โยนศรีเคน สภ.อ.ยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ 043-891350
12 ด.ต. สุทัศน์ ศรีสว่างวงศ์ สภ.อ.กุฉินารายณ์ จว.กาฬสินธุ์ 043-851356
13 ด.ต. ยอด วรวาด สภ.อ.เมืองกาฬสินธุ์ 46000 043-811111
14 ด.ต. ทองคำ ปัญญา สภ.อ.นามน จว.กาฬสินธุ์ 043-867055
15 ด.ต. สุดใจ สมอ่อน สภ.อ.ร่องคำ จว.กาฬสินธุ์ 043-897013
16 ด.ต. สมชาย โสภาคำ ภ.จว.ขอนแก่น อ.เมือง จว.ขอนแก่น 40000 08-6597-6730
17 ด.ต. บุญเพ็ง เกื้อกูล กก.สส. ภ.4 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 40000 5 043-247114
18 พ.ต.ท. ชยกิติ์ นิธิเดชวิศิษฎ์ สว.จร.สภ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม 1 043-243592 08-1380-2233
19 พ.ต.ท. จงประเสริศร์ มธุรส สว.สส.สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 1 043-247114 08-1601-9196
20 พ.ต.ท. จินดา เทพยศ รอง ผกก.ปพ. บก.สส.ภ.4 จว.ขอนแก่น 6 043-348665 08-1261-3088
21 ส.ต.อ. เวทยา ตั้งสกุล 353/144 หมู่ 15 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จว.ขอนแก่น 40000 4 08-6579-2908 เสียชีวิต
22 ด.ต. สมบูรณ์ ศรีแก้วตู้ สภ.อ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 043-291232
23 ด.ต. สมาน ศรีนาค สภ.อ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 043-449107
24 ด.ต. พิมธนา ลุนชัยศรี ส.ทล.4 กก.4 ทล. อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-311199
25 ด.ต. สุรจิตร ศรีมุงคุณ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
26 ด.ต. สงวนศักดิ์ คงศิลา บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
27 ด.ต. สุวิทย์ แก้วบ่อ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
28 ด.ต. สมาน อุ่นประกอ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
29 ด.ต. สมศักดิ์ น้อยโนนงิ้น บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
30 ด.ต. อุเทน ภูจอมจิตร บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
31 ด.ต. สุเนตร สุทธิ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
32 ด.ต. จรูญ ทองหอม บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
33 ด.ต. ไกรสร มธุระ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
34 ด.ต. ไมตรี พรมเมตตา บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
35 ด.ต. ทรงธรรม ด้วงชมพู บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
36 ด.ต. ประสิทธิ์ หิรันอ่อน บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
37 ด.ต. พานุพันธ์ เกตุจันทร์ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
38 ด.ต. บุญเลิศ รัตนวงศ์ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
39 ด.ต. ประกอบ ลุนหล้า บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
40 ด.ต. ดิลก แสงพันธ์ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
41 ด.ต. ชาติชาย เวียงสิมา บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
42 ด.ต. สุทธิ ศรีพุทธา บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
43 ด.ต. สุพันธ์ วินัยเชาว์ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
44 ด.ต. บพิธ วงศ์ศรีเทพ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
45 ด.ต. อดิศักดิ์ แก้วอ่อง บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
46 ด.ต. ทองเหมือน หอมสมบัติ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 5 043-246673
47 ด.ต. บรรจง โพธิ์ไฮ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จว.ขอนแก่น 043-246673
48 จ.ส.ต. มณฑล เนื่องชมภู บ้านซำจาน ต.บ้านถ่อน อ.เมือง จว.ขอนแก่น 08-6864-6500
49 จ.ส.ต. นิรันดร์ เผยศิริ บ.ไทยประกันชีวิต อ.เมือง จว.ขอนแก่น 08-1708-2572
50 พ.ต.ท. ปรีชา พาเมืองพล พงส.(สบ.3)สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 2 043-272713 08-1871-6427
51 ร.ต.อ. สมศักดิ์ เย็นเหลือ พงส.(สบ.1)สภ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 4 043-272713
52 ด.ต. สมนึก จินดา สภ.อ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 043-272713
53 ด.ต. สุรทิน โสลี สภ.อ.บ้านไผ่ จว.ขอนแก่น 043-272713
54 ด.ต. ดิเรก อรุโณทัย สภ.อ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 043-396081
55 ด.ต. สมัย ตราเงิน สภ.อ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 043-396081
56 ด.ต. ประจวบ กระเบากลาง สภ.อ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 043-396081
57 ด.ต. มานะชัย มาสีปา สภ.อ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 5 043-396081
58 ด.ต. วัชรินทร์ ชมพูพาน สภ.อ.ภูผาม่าน จว.ขอนแก่น 043-396081
59 พ.ต.ท. กฤติเดช สุพรรณ์ พงส.(สบ.3) สภ.อ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 2 043-311111 08-1944-0674
60 ด.ต. มานพ นพคุณ สภ.อ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 043-311111
61 ร.ต.ท. ภักดี พรมมา รอง สว.จร.สภ.อ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 08-1717-1423
62 ด.ต. พสิน ศุภษร สภ.อ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น 6 043-311111
63 ด.ต. พฤทธิ์ ศรีชมชื่น สภ.อ.พล จว.ขอนแก่น 043-415580
64 ด.ต. รันดร์ ไกรวัน สภ.อ.พล จว.ขอนแก่น 043-415580
65 ด.ต. บุญค้ำ เทินไพร สภ.อ.พล จว.ขอนแก่น 5 043-415580
66 ด.ต. ชำนาญพงษ์ พันเมือง สภ.อ.พล จว.ขอนแก่น 043-415580
67 ด.ต. ทอง ศิริปัญญา สภ.อ.พล จว.ขอนแก่น 043-415580
68 ด.ต. ปรีชา บุตรยุทธ สภ.อ.พล จว.ขอนแก่น 043-415580
69 พ.ต.ท. สุรัตน์ พินิจมนตรี รอง ผกก.(ป) สภ.เซกา จว.บึงกาฬ 4 043-216159 08-1260-8080
70 ด.ต. ทรงเพชร คำสุพรม สภ.อ.โคกโพธิ์ชัย จว.ขอนแก่น 043-216159
71 ด.ต. วีระ ศรีฮาด สภ.อ.โคกโพธิ์ชัย จว.ขอนแก่น 043-216159
72 ด.ต. ประเทือง ชีกว้าง สภ.อ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น 043-449107
73 ด.ต. ไสว กัญญ์โสภา กก.2 บก.อก.ภ.4 จว.ขอนแก่น 043-247114
74 ด.ต. สมศักดิ์ ขวัญทองห้าว กก.2 บก.อก.ภ.4 จว.ขอนแก่น 043-247114
75 ด.ต. ชำนาญ นามตะ งาน 4 กก.สส.ภ.4 จว.ขอนแก่น 043-245674
76 ด.ต. เฉลิมวุฒิ ศรีวรรณา สภ.อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น 043-221162
77 ด.ต. สงบ นามบัณฑิต สภ.อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น 043-226557
78 ด.ต. กฤษณเสน่ห์ วิริยะปิยะ สภ.อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น 043-221666
79 ด.ต. ทรงฤทธิ์ วะปะแก้ว สภ.อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น 5 043-221666
80 ด.ต. มงคล ภูมิพิพัฒน์ สภ.อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น 5 043-221666 ออกจากราชการ
81 พลฯ ชนะ ดีบุญมี ณ ชุมแพ บริษัทเวิลอีเลคทรอนิค อ.เมือง จว.ขอนแก่น ลาออกจากราชการ
82 พ.ต.อ. ประสิทธิ์ จำปาทุม ผกก. สภ.ปลาปาก จว.นครพนม 1 08-6223-3310 นรต.42
83 พ.ต.ท. ดรัลพร พรมตู้ สว.อก.สภ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ 6 043-343443 08-5743-0179 กอน.6
84 ด.ต. สมชาย ปาสาเณ สภ.อ.กระนวน จว.ขอนแก่น 40140 5 043-343443 089-2784137
85 ด.ต. ปฏิญญา ซุนไฮ สภ.อ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น 40160 4 043-289136
86 พ.ต.ท. ทวี กุดแกลง รอง ผกก.สส. สภ.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด 2 038-311112 08-1295-9252
87 พ.ต.ต. หนูรักษ์ วงศ์จำปา สวป.สภ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว 1
88 ร.ต.ต. ภานุภณ ชีวธารานนท์ รอง สว.งานสอบสวน ภ.2 จว.ชลบุรี 1 038-445634 08-1940-4912
89 ด.ต. สากล วาที สภ.อ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 20170 5 038-445634
90 ด.ต. สุข หินอำคา สภ.อ.บ้านบึง จว.ชลบุรี 20170 5 038-750133
91 ด.ต. ประเสริฐ เขียวโสภา สภ.อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180 5 038-437113 08-7137-4686
92 ด.ต. สมจิตร สิทธิปุ่น สภ.อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180 3 038-437113 08-9511-5941
93 ด.ต. ทองสุข จุปะมัตตัง 3 038-437113 08-4117-0793 เสียชีวิต
94 ด.ต. วีระพล ทองสุข สภ.แหลงฉบัง อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 5 038-221800 08-1949-3139
95 ด.ต. ชัยยงค์ กุตัน สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20150 1 038-221800
96 พ.ต.ท. ยงยุทธ คำโส 1 038-221800 08-6844-6262 ลาออกจากราชการ
97 ด.ต. พันธ์ศักดิ์ โสภา สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20150 4 038-221800 087-8075663
98 ด.ต. ไพศาล สีหานนท์ สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20150 4 038-221800 08-9935-5437
99 ด.ต. พูลศิลป์ กลมลี สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20150 3 038-221800
100 ด.ต. จำลอง ประดิษฐ์จา สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20150 1 038-221800
101 ด.ต. สุรพล ชินโคตร สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20150 5 038-221800 08-9162-8423
102 ด.ต. ณรงค์ กมลลักษณ์ สภ.อ.บางละมุง จว.ชลบุรี 20151 1 038-221800
103 ด.ต. สงัด คุณผล สภ.แหลงฉบัง อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 6 038-490555-6 08-6344-6190
104 ด.ต. ธีระเดช ไพศาลภักดี สภ.ต.พัทยา จว.ชลบุรี 20260 1 038-420802-5 08-1782-4620
105 ด.ต. กิตติภพ ศรีจริยา กก.1 บก.สส.ภ.2 จว.ชลบุรี 20000 1 038-275021-2 08-9668-5644
106 ด.ต. สมเกียรติ ภู่จิ๋ว สภ.อ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 20120 3 038-216218-9 08-6111-5654
107 ร.ต.ต. วีระชัย ถิ่นกมุท รอง สวป. สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี 20150 6 038-410240 08-1640-9271
108 ด.ต. เรวัตร แต่งเมือง สภ.อ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ 044-811318 08-1548-7239
109 ด.ต. ประวิทย์ พันธานุสรณ์ สภ.อ.เมืองชัยภูมิ จว.ชัยภูมิ 044-811318
110 ด.ต. ทองหล่อ นิยมวงศ์ สภ.อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 044-851500
111 ด.ต. สำนอง ช่วยจตุรัส สภ.อ.จัตุรัส จว.ชัยภูมิ 044-851500
112 ด.ต. บุญมี นิสัยตรง สภ.ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จว.ชัยภูมิ 044-851500
113 ด.ต. วีระศักดิ์ เพ็งพิพาศ สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ จว.สมุทรปราการ 10270 1 02-3233150
114 ด.ต. นิจ กองจันทร์ สภ.อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 056-709242
115 พ.ต.ท. นรุตม์ชัย แก้วลี สวป.สภ.หนองกรับ อ.บ้านค่าย จว.ระยอง 6 08-6382-4559 กอน.6
116 จ.ส.ต. พงษ์ศักดิ์ เพชรเหล็ก 1 038-651111 ลาออกจากราชการ
117 ด.ต. ศักดิ์ชัย ธรรมมุลตรี สภ.อ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1 038-601111
118 ร.ต.ต. ไกรสิทธิ ตาพาว พงส.(สบ.1) สภ.อ.นายายอาม จว.จันทบุรี 1 038-671111
119 ด.ต. นวพล โทมี สภ.อ.แกลง จว.ระยอง 21110 1 038-671111 08-6847-0705
120 ด.ต. ณรงค์ ไชยพรมมา สภ.อ.แกลง จว.ระยอง 21110 6 038-671111
121 ด.ต. สมัย ใสโศก สภ.อ.แกลง จว.ระยอง 21110 3 038-671111 08-1294-2904
122 ด.ต. เข็มชาติ ตรีโอษฐ์ 2 ลาออกจากราชการ
123 ด.ต. พงษ์สวัสดิ์ พานชมภู สภ.อ.ปลวกแดง จว.ระยอง 21140 4 038-659101 08-9911-4238
124 ด.ต. ประชา แก้วสี สภ.อ.ปลวกแดง จว.ระยอง 21140 5 038-659101 08-1454-9878
125 ด.ต. ถนอมศักดิ์ ไสยกิจ สภ.อ.ปลวกแดง จว.ระยอง 21140 4 038-659101
126 ด.ต. สุพันธ์ กอมาตย์ สภ.ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จว.ระยอง 21170 5 038-661111 08-1865-9118
127 ด.ต. อักษร จันโท สภ.ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จว.ระยอง 21170 4 038-661111 08-7138-2622
128 ด.ต. ศรุต พันธุ์รักษ์ สภ.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จว.ระยอง 21110 5 038-894250 08-9244-7508
129 ด.ต. นิธิศ ขอมีกลาง สภ.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จว.ระยอง 21110 4 038-894250 08-7131-4236
130 ด.ต. อาคม แก้วหารอด สภ.อ.นิคมพัฒนา จว.ระยอง 21180 4 038-636111 08-9753-4854
131 พ.ต.อ. พงษ์พันธ์ พลวงษ์ศรี ผกก. สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา 2 044-621055 08-1593-9400 นรต.41
132 ด.ต. สมัส ยินดี สภ.หนองกรับ อ.บ้านค่าย จว.ระยอง 21120 4 038-961336
133 ด.ต. ทรงเดช ตรีศาสตร์ สภ.เพ อ.เมือง จว.ระยอง 21160 4 038-601111 08-1983-3278
134 ด.ต. อดุลย์ สอนแก้ว สภ.ต.เพ อ.เมือง จว.ระยอง 21160 3 038-601111
135 ด.ต. ณรงค์ บัวศรี สภ.ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 3
136 ร.ต.ต. เขียนทอง เนื่องมัจฉา สภ.ระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 25140 5 037-209271 08-9544-8266
137 ด.ต. อุดม สาอุตห์ สภ.ระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี 25140 6 037-209415 08-7144-2372
138 พ.ต.ท. สวัสดิ์ ศรีเกษม รอง ผกก.(ป)สภ.ศรีขรภูมิ จว.สุรินทร์ 1 044-571241 08-1877-4193 นรต.41
139 ด.ต. ครรชิต แสนพงษ์ กก.ตชด.21 อ.เมือง จว.สุรินทร์ 044-512873-4
140 ด.ต. รวิโรจน์ ทองลา สภ.อ.เมยวดี จว.ร้อยเอ็ด 043-577050
141 ด.ต. วีระ พิลาดา สภ.อ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 043-569701
142 ด.ต. ระพินทร์ เผ่าแสนเมือง สภ.อ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 043-569701
143 ด.ต. พิบูลย์ ศรีไชยยา สภ.อ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 043-569701
144 ด.ต. สุชัย แก้วอาจ สภ.อ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 043-506118
145 ด.ต. ประดิษฐ์ ศรีทอง สภ.อ.หนองฮี จว.ร้อยเอ็ด 043-506118
146 ด.ต. เจริญ โนบรรเทา สภ.อ.เกษตรวิสัย จว.ร้อยเอ็ด 043-530110
147 ด.ต. สมาน พรมสอน สภ.อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด 043-514431
148 ด.ต. ชูศักดิ์ ศรีด่าง สภ.อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด 043-514431
149 ด.ต. สุทธิพันธ์ อรัญวาส สภ.อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด 043-514431
150 ร.ต.อ. ณรงค์ บึงมุม พงส.(สบ.1) สภ.อ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด 043-581482
151 ด.ต. คณิต สันศรี สภ.ต.ม่วงลาด อ.เมือง จว.ร้อยเอ็ด 043-581482
152 พ.ต.ท. กฤษฎิณทร์ จันทร์ศรีชา พงส.(สบ.3) สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 043-697081 08-1964-1138
153 พ.ต.ท. ปฏิวัติ ประวิเศษ พงส.(สบ.2)สภ.หน่อม จว.ร้อยเอ็ด 043-575423 08-1873-1517
154 ด.ต. บัญชา ชาวนาเสียว สภ.อ.เชียงขวัญ จว.ร้อยเอ็ด 08-1974-2163
155 ด.ต. สุรพล การถาง สภ.อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541266
156 ด.ต. บัวแสง ศรีทาแก สภ.อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541266
157 ด.ต. ชัยวัฒน์ หงษากล สภ.อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541266
158 ด.ต. วีระพงษ์ ศิริมูล สภ.อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541266
159 ด.ต. เจริญ บริเอก สภ.อ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 042-599177
160 ด.ต. ธวัชชัย ก้อนแพง สภ.อ.เรณูนคร จว.นครพนม 042-579449
161 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ พิลาคุณ สภ.อ.เรณูนคร จว.นครพนม 042-579449
162 ด.ต. สุรพล สุวรรณเทน สภ.อ.เรณูนคร จว.นครพนม 042-579449
163 ด.ต. บุญช่วย พูนประสิทธิ์ สภ.ต.หนองบ่อ อ.นาแก จว.นครพนม 6 042-537546
164 ด.ต. ประจวบ อินาลา สภ.อ.ปลาปาก จว.นครพนม 042-589053
165 ด.ต. ธีรศักดิ์ นามโยธา สภ.อ.ปลาปาก จว.นครพนม 042-589053
166 ด.ต. ปรารถนา วะชุม สภ.อ.นาหว้า จว.นครพนม 5 042-597086
167 ด.ต. ธีระยุทธ ปู่ทา สภ.อ.นาหว้า จว.นครพนม 042-597086
168 ด.ต. วิชัย คำชนะ สภ.อ.นาหว้า จว.นครพนม 042-597086
169 ด.ต. ประเทือง แสนยมาตย์ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
170 ด.ต. สุพร อริยสัจจานนท์ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 2 042-541345 08-6234-7417
171 ด.ต. ไสว เถื่อนสมบัติ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
172 ด.ต. สิทธิชัย ศรีชมชื่น ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
173 ด.ต. วิชัย เหล่าดิ้ม ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
174 ด.ต. ปรีชา คำงาม ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
175 ด.ต. นิคม เทียบแสน ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 5 042-541345 08-7951-9654
176 ด.ต. พีระชาติ เอื้ออรัญโชติ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
177 ด.ต. วิโรจน์ เครือสุวรรณ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
178 ด.ต. สมหวัง เหินสว่าง ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
179 ด.ต. สุคลี นันจินดา ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
180 ด.ต. ธวัชชัย วงศ์ละ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
181 ด.ต. เอกรินทร์ วิวัฒน์บริบูรณ์ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
182 ด.ต. วันชัย ชัยสิทธิ์ ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม 042-541345
183 ด.ต. ทองใส แพงจ่าย ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
184 ด.ต. เกียรติพิบูลย์ พิมพา ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
185 ด.ต. สนอง แฝงสีพล ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
186 ด.ต. ทวีศักดิ์ ศรีบรรเทา ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
187 ด.ต. สมปอง ปฏิทัศน์ ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
188 ด.ต. บุญถม ชินสอน ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
189 ด.ต. สมพร ยอดกล้า ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
190 ด.ต. เพลินจิต เหลาแตว ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
191 ด.ต. สุนทร ผ่องเสียง ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
192 ด.ต. ยงยุทธ วุฒิงาม ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
193 ด.ต. ธงชัย เสนานิตย์ ร้อย ตชด.236 อ.เมือง จว.นครพนม 042-513017
194 ด.ต. สุวัฒนา เหมบาสัตย์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
195 ด.ต. ปรเมศร์ มีธรรม ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
196 ด.ต. สุพจน์ วรรณพฤกษ์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
197 ด.ต. ประดุง มาตย์วันแสง ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
198 ด.ต. ธงชัย นิคม ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
199 ด.ต. พงษจักร จักรนารายณ์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
200 ด.ต. ศุภชนม์ อาจจำนงค์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
201 ด.ต. เรขา ไชยหาญ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
202 ด.ต. สมนึก บันเทิงศักดิ์ศิริ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
203 ด.ต. เรืองฤทธิ์ เพชรพลอย ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
204 ด.ต. นิพนธ์ คำสุข ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
205 ด.ต. บุญทัน การุณ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
206 ด.ต. สมเพชร จรนาทอง ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
207 ด.ต. ชัยยุทธ เชื้อกุณะ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
208 ด.ต. สุพจน์ ศรีอาจ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
209 ด.ต. เกียรติศักดิ์ ภูเด่นใส ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
210 ด.ต. อุทัย จันทะวงศ์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
211 ด.ต. สวัสดิ์ จำเริญเศษ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
212 ด.ต. ไทยพานิช สกุลชัง ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
213 ด.ต. พีระพงษ์ อารี ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
214 ด.ต. เดชา สารสังข์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
215 ด.ต. วงศ์ธวัช สุรเสน ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
216 ด.ต. พงษ์ชัย ยศสงคราม ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 5 042-573155
217 ด.ต. สมจิตร ไชยพันโท ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
218 ด.ต. สมหวัง สมเกียรติยศ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
219 ด.ต. ชัชวาล เยาวพันธ์ ร้อย ตชด.237 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุแทน จว.นครพนม 042-573155
220 ด.ต. มานพ ถุงทัณฑ์พิมพ์ สภ.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 1 043-791395
221 ด.ต. สุนทร ปุริโต สภ.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 043-791395
222 ด.ต. ชญานนท์ สมอ่อน สภ.อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.มหาสารคาม 4 043-791395
223 ด.ต. สีลา แดนราษี สภ.อ.กุดรัง จว.มหาสารคาม 5 043-728191
224 พ.ต.ท. อุดม ภูคำสอน สว.อก.สภ.วาปีปทุม จว. จว.มหาสารคาม 3 043-711205 081-9743430
225 ด.ต. เวียงชัย ใสโศก สภ.อ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม 6 043-711205
226 ด.ต. ธีรพงษ์ ชอบงาม สภ.อ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม 4 043-711205
227 ด.ต. สมโภชน์ ศรีเศรษฐ์ สภ.อ.เมืองมหาสารคาม จว.มหาสารคาม 1
228 ด.ต. แสวง มีหิริ นปพ.ภ.จว.มหาสารคาม จว.มหาสารคาม
229 ด.ต. ยงยุทธ สิงห์แก้ว สภ.อ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 1 043-799193
230 ด.ต. สมควร กุณโฮง สภ.ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 3 086-2182115
231 ด.ต. สุคนธ์ เนื่องคัรธีร์ สภ.ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 3 089-2744901
232 ด.ต. พงษ์เสถียร พันเดช สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 6 043-761460
233 ด.ต. ทวี ดวงกุณา สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 6 043-761460
234 ด.ต. วีระ ตะโก สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 043-761460
235 ด.ต. ปริญญา ศรีทองจักร สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 3 043-761460
236 ด.ต. เกียรติศักดิ์ หว่างแสง สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 4 043-761460
237 ด.ต. ทวีศักดิ์ ดวงคำรักษ์ สภ.ต.เหล่า สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 3 043-769241
238 ด.ต. สำเริง พันธ์ทอง สภ.ต.เหล่า สภ.อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 5 043-769241
239 ด.ต. ชัชวาล ลิ้มสวัสดิ์ธาดา สภ.อ.บรบือ จว.มหาสารคาม 1 083-4198002
240 ด.ต. ศราวุธ พิลาศ สภ.อ.นาเชือก จว.มหาสารคาม 2 089-5729460
241 ด.ต. กิติพล แก้วโพธิ์ สภ.อ.นาดูน จว.มหาสารคาม 5 087-8607577
242 ด.ต. สวัสดิ์ ฤทธิ์ทรงเมือง สภ. อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม 3 089-4172093
243 ด.ต. นพคุณ มูลเอก สภ.อ.ชื่นชม จว.มหาสารคาม 6 087-9456691
244 ด.ต. ไพศาล ทิ้งโคตร สภ.ต.นาข่า จว.มหาสารคาม 5
245 ด.ต. ชาญเดช นามภักดี สภ.ต.นาข่า จว.มหาสารคาม 6
246 ด.ต. นเรศ โคตรสงคราม ส.ทล.3 กก.4 ทล. อ.เมือง จว.สกลนคร 5
247 พ.ต.ต. สมคิด ขุนนายก สวป.สภ.เต่างอย จว.สกลนคร 042-784116 08-1053-7205
248 พ.ต.ท. สุริยา โพธิชาเนตร พงส(สบ.3) สภ.อ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 042-791134 08-1965-2383
249 พ.ต.ท. ทองสัมฤทธิ์ อุ่นวิเศษ พงส(สบ.3) สภ.ต.ตาดโตน อ.เมือง จว.สกลนคร 1 042-713475 08-6229-3491
250 ด.ต. ประยูร ทองพรหม สภ.อ.คำตากล้า จว.สกลนคร 042-796004
251 ด.ต. ประสาน พาระแพง สภ.อ.โคกศรีสุพรรณ จว.สกลนคร 042-766092
252 ด.ต. สำรอง สารสวัสดิ์ สภ.ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จว.สกลนคร 042-722135
253 ด.ต. เฉลิมเกียรติ จันทร์คำเข้ม สภ.อ.พังโคน จว.สกลนคร 042-771111
254 ด.ต. ประยูร วีระพันธ์ กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จว.สกลนคร 5 042-713311
255 ด.ต. สนั่น ไชยโสดา กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
256 ด.ต. พรชัย บัวสกุล กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
257 ด.ต. ทัญญา ใบบัว กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
258 ด.ต. อิฎฐารมย์ พรหมทอง ร้อย ตชด.231 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
259 ด.ต. ชูศักดิ์ ชีวะโต ร้อย ตชด.231 อ.เมือง จว.สกลนคร 5 042-713311
260 ด.ต. เทพพนม สุมาลัย ร้อย ตชด.231 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
261 ด.ต. บุญช่วย จันทแสน ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
262 ด.ต. ชูชาติ มหานิล ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
263 ด.ต. เมตตา เมืองโคตร ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
264 ด.ต. สาคร ธรรมปัทย์ ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
265 ด.ต. คำจันทร์ ไชยกัญญา ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
266 ด.ต. พลสิทธิ์ แสบงบาล ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 5 042-713311
267 ด.ต. สุพรรณ รักษาภักดี ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
268 ด.ต. สุริยา หลาบศิริ ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
269 ด.ต. ทองศุกร์ สุริวงศ์แก้ว ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
270 ด.ต. สมชาย แสงวงศ์ ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 5 042-713311
271 ด.ต. ชนะเมือง อุ่นบุญเรือง ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
272 ด.ต. สิโรฒน์ สุวรรณพันธ์ ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
273 ด.ต. โสภิต ภูพลผัน ร้อย ตชด.232 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
274 ด.ต. ประยงค์ ภูมิพัฒน์ ร้อย ตชด.233 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
275 ด.ต. สันติ คำสอน ร้อย ตชด.233 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
276 ด.ต. ประหยัด สิทธิเลาะ ร้อย ตชด.233 อ.เมือง จว.สกลนคร 4 042-713311
277 ด.ต. บุญชม วันทอง ร้อย ตชด.233 อ.เมือง จว.สกลนคร 042-713311
278 ด.ต. สุภาพ ภูพาดนา สภ.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จว.เลย 042-813039
279 ร.ต.อ. สมศักดิ์ อาจหาญ รอง สวป.สภ.อ.ปากชม จว.เลย 042-881023
280 ด.ต. สมนึก สุดหอม สภ.อ.ผาขาว จว.เลย 5 042-818246 08-2856-0105
281 ด.ต. กฤษณ์ ขุนจันทึก สภ.อ.ผาขาว จว.เลย 5 042-818246
282 ด.ต. สนั่น ชอบอุดม สภ.อ.ภูหลวง จว.เลย 042-897013
283 ด.ต. พนม พลโยธา สภ.อ.หนองหิน จว.เลย 042-852091
284 ด.ต. สำเนา เอบุญมา สภ.อ.ภูกระดึง จว.เลย 042-871024
285 ร.ต.อ. สมสกุล โวหารลึก พงส.(สบ.1)สภ.อ.นาแห้ว จว.เลย 042-897074
286 พ.ต.ท. วิมล นามป้อง สวป. สภ.นาดินดำ จว.เลย 6 042-811254
287 พ.ต.ท. พัชรินทร์ เขื่อนแก้ว พงส.(สบ.2) สภ.โพนทอง อ.ท่าลี่ จว.เลย 6 042-863611 08-1769-6326
288 ด.ต. ธีระพล วรบุตร ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 042-821176
289 ด.ต. อาคม เศษทา ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 042-821176
290 ด.ต. โป๊ะ มะละวัง ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 5 042-821176
291 ด.ต. วีระศักดิ์ โสธรรมมงคล ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 042-821176
292 ด.ต. คำเอื้อน มะลิวัลย์ ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 042-821176
293 ด.ต. พรพิมลศักดิ์ สาลีสิงห์ ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 042-821176
294 ด.ต. ผิน ไชยสุข ร้อย ตชด.246 อ.เชียงคาน จว.เลย 042-821176
295 ด.ต. เฉลิม วิชัยวงศ์ ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
296 ด.ต. สุรเวทย์ ดีนอก ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
297 ด.ต. ประสาร สีหา ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 5 042-891273
298 ด.ต. ประไพ อาจศักดิ์ ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
299 ด.ต. สุวิทย์ ภูนาเงิน ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
300 ด.ต. ณรงค์ บุตรดี ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 5 042-891273
301 ด.ต. ธงชัย แน่นอุดร ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
302 ด.ต. มานะ เหล่าคะเนย์ ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
303 ด.ต. บุญส่ง ทัพภูตา ร้อย ตชด.247 อ.ด่านซ้าย จว.เลย 042-891273
304 พ.ต.ท. ประภาส สุจันทา รอง ผกก.ป.สภ. นิคมคำสร้อย จว.มุกดาหาร 2 042-601736 08-3353-7737
305 ด.ต. สุเทียน ทองโสม สภ.อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร 042-633534
306 ด.ต. วิชิต กองอุดม สภ.อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร 042-633534
307 ด.ต. สุริยา สำรวย สภ.ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 042-601765
308 ด.ต. ไพฑูรย์ ใคร่คุ่นนา สภ.ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จว.มุกดาหาร 042-601765
309 พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ยุทธศรี รอง ผกก.(สส).สภ.ห้วยเม็ก จว.กาฬสินธุ์ 5 043-889103 08-1380-3516 กอน.2
310 ด.ต. เชื่อม ศรีหาตา สภ.อ.ดงหลวง อ.ดงหลวง จว.มุกดาหาร 042-697049
311 ด.ต. สังคม ชุมมา สภ.อ.คำชะอี อ.คำชะอี จว.มุกดาหาร 3 042-691055
312 ด.ต. ประเจน สีสมบา ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร 042-610185
313 ด.ต. สมพงษ์ ภูหัวดอน ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร 042-610185
314 ด.ต. สมนึก สิโนมา ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร 042-610185
315 ด.ต. สุรชาติ บุตรศรีรักษ์ ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร 042-610185
316 ด.ต. ประเสิฐ ทะเสนฮอด ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร 042-610185
317 ด.ต. สุเทพ พัฒนารมย์ ร้อย ตชด.234 อ.เมือง จว.มุกดาหาร 042-610185
318 พ.ต.ท. ธนภัทร เหล่าทะนนท์ พงส.(สบ.3) สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 5 044-331184 08-9949-3768
319 พ.ต.ท. นิวัติ ศิลปชีวะสันติ สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ จว.นครราชสีมา 6 044-811318 08-9945-2421
320 ด.ต. วีระศักดิ์ ไม่เศร้า สภ.อ.พิมาย จว.นครราชสีมา 044-471108
321 ด.ต. ชัยวัฒน์ ปรอยกระโทก วท.เขต 4 อ.เมือง จว.นครราชสีมา 30000 6 044-251766
322 ด.ต. วิฑูรย์ ต่อพันธ์ กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
323 ด.ต. พิชัย ภูจ่าพล กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
324 ด.ต. วัลลภ โพธิสาวัง กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
325 ด.ต. วีระวรรณ เหมราช กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 5 053-244262 08-6208-9765
326 ด.ต. วิฑูรย์ ศรีวงศ์ชัย กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 5 053-244262
327 ด.ต. สุวิทย์ ศรีสุธรรม กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
328 ด.ต. สุพรชัย ศรีสม กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
329 ด.ต. ประทีป ดอกไม้งาม กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
330 ด.ต. ชาติชาย ภูพันนา กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
331 ด.ต. ชาญชัย เรืองนุช กก.ตชด.31 อ.เมือง จว.พิษณุโลก 053-244262
332 ด.ต. ทวิช แท่งทอง สภ.ต.พุเตย จว.เพชรบูรณ์ 056-753022 08-1707-2307
333 ด.ต. อภิชาต โสภณรัตน์ สภ.อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 042-250235
334 ด.ต. ชวนัย มานะศรี สภ.อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 042-250235
335 ด.ต. สถาพร ด้วงกลาง สภ.อ.ประจักษ์ศิลปาคม จว.อุดรธานี 042-250235
336 ด.ต. นรสิงห์ บุตรธนู สภ.อ.ไชยวาน จว.อุดรธานี 042-265412
337 ด.ต. รังสิมันต์ บุตะภักดิ์ ภ.จว.อุดรธานี 5 042-222825
338 ด.ต. ชัยณรงค์ แดงนกขุ้ม ภ.จว.อุดรธานี 042-222825
339 ด.ต. บุญช่วย เม้าราศรี นปพ.อุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี 1 042-222825
340 ด.ต. สุขสรร อุดมวงศ์ นปพ.อุดรธานี อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-222825
341 ด.ต. ทรงยศ มาตะยา สภ.อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 042-328515-8
342 ด.ต. ธนัติ รักศิลป์ สภ.อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 042-328515-8
343 ด.ต. วัฒนา โสดามรรค สภ.อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 5 042-328515-8
344 ด.ต. ชัชวาล วีระชาติ สภ.อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 5 042-328515-8
345 ด.ต. ศักดิ์ ศรีวฤทธิ์ สภ.อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 042-328515-8
346 ด.ต. วิชาญ กกกลาง สภ.อ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี 042-256136-7
347 ด.ต. ฉลอง อันทะปัญญา สภ.อ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 042-387566
348 พ.ต.ท. สม วาโย พงส.(สบ.3) สภ.อ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 042-298443 08-1380-8069
349 ด.ต. อิสระ อดทน สภ.อ.กุดจับ จว.อุดรธานี 042-293040 08-6860-8511
350 พ.ต.ท. อัยรัช ถาวรเรืองฤทธิ์ สว.อก.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น 1 08-5851-3579
351 ด.ต. สายันต์ ภูดินดาน สภ.อ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 042-331793-4
352 ด.ต. วสันต์ ดาวเรือง สภ.อ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 042-331793-4
353 ร.ต.ท. สุวัฒน์ พัฒนสาร รอง สวป.สภ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี 1 042-331793-4
354 ด.ต. ประภาส คำสาร สภ.อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 042-271353
355 ด.ต. กิตติศักดิ์ ไชยคำหาญ สภ.อ.หนองหาน จว.อุดรธานี 042-261265
356 ด.ต. วีระ ศรีงาม สภ.อ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 042-281305
357 ด.ต. ประยูร เทียนชัยภูมิ สภ.อ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 042-281305
358 ด.ต. บุญเกื้อ ดุงศรีแก้ว สภ.อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี 042-271353
359 ด.ต. สุนันท์ หัตประนิตย์ สภ.อ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 042-382482
360 ด.ต. ประจวบ โสภาคำ สภ.อ.ศรีธาตุ จว.อุดรธานี 042-382482
361 ด.ต. เนียม แก้วอาสา สภ.อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี 042-289181
362 ด.ต. มงคล เมืองสนธ์ สภ.อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี 042-289181
363 ด.ต. ศรายุทธ สมสุข สภ.อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี 042-289181
364 ด.ต. ยศดนัย ไชยคำ สภ.อ.กุดจับ จว.อุดรธานี 042-281198
365 ด.ต. ศักดิ์ เทพโอทา สภ.อ.กุดจับ จว.อุดรธานี 042-281198 08-993-7069
366 ด.ต. บัณฑิต ปัดทุม สภ.อ.กุดจับ จว.อุดรธานี 042-281198
367 พ.ต.ท. วิมล พันชัย พงส.(สบ.2) สภ.อ.น้ำโสม จว.อุดรธานี 042-289181 08-7227-4232
368 ด.ต. สุรมิตร คงเสนะ สภ.อ.หนองวัวซอ จว.อุดรธานี 042-298443
369 พ.ต.ท. ณภัทร จูมวันทา พงส.(สบ.3) สภ.บ้านเทื่อม อ.บ้านผือ จว.อุดรธานี 043-399078 08-1061-2462
370 ด.ต. อำพล ปักษา สภ.อ.สร้างคอม จว.อุดรธานี 042-276226
371 ด.ต. พิฑูรย์ ทิพย์จักร สภ.อ.ไชยวาน จว.อุดรธานี 042-265412
372 พ.ต.ท. เสย เสนามา สว.สส.สภ.อ.สร้างคอม จว.อุดรธานี 2 042-279115
373 ด.ต. ธีระวัฒน์ มานะศรี สภ.อ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 042-279115
374 ด.ต. รัชนัย ประจักร สภ.อ.เพ็ญ จว.อุดรธานี 042-279115
375 ด.ต. สุรพล บัวชาบาล สภ.อ.พิบูลย์รักษ์ จว.อุดรธานี 042-258151
376 ด.ต. วิสิทธิ์ มะสุขใส สภ.อ.หนองแสง จว.อุดรธานี 2 042-397077
377 ด.ต. พฤหัส พลเยี่ยม กก.ตชด.24 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
378 ด.ต. เกรียงไกร สนิทท้าว กก.ตชด.24 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
379 ด.ต. ชัยวัฒน์ โสวัน กก.ตชด.24 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
380 ด.ต. สมเกียรติ ประทุมทิพย์ กก.ตชด.24 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
381 ด.ต. สุชีพ อ่อนตาแสง กก.ตชด.24 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
382 ด.ต. สุเทพ ควรคำคม ร้อย ตชด.241 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
383 ด.ต. ถวิล มูลเพิ่ม ร้อย ตชด.241 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
384 ด.ต. สิงห์ผ่าน อ่อนศรี ร้อย ตชด.242 อ.เมือง จว.อุดรธานี 5 042-224467-9
385 ด.ต. ทองคำ คำจันทร์ ร้อย ตชด.242 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
386 ร.ต.อ. วิภูษิต เปรื่องธรรมกุล ผบ.หมวด ตชด. อ.วังสะพุง จว.เลย 5
387 ด.ต. วันชัย ธรรมดี ร้อย ตชด.242 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
388 ด.ต. ประยงค์ ศรีหริ่ง ร้อย ตชด.242 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
389 ด.ต. สมบัติ สิตวงศ์ ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
390 ด.ต. กำแหง กรรณลา ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
391 ด.ต. สมหวัง พรหมมะลิหอม ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
392 ด.ต. สอพินยา พงษ์พิมาย ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
393 ด.ต. สงกรานต์ พลนิกร ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
394 ด.ต. อุเทน สุจริต ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
395 ด.ต. รังสรรค์ เกตุนาค ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
396 ด.ต. ชัยวัน บุญเกื้อ ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
397 ด.ต. เสริมสิทธิ์ ธีระศิลป์ ร้อย ตชด.243 อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-224467-9
398 ด.ต. คำเพียร แสนหล้า กก.4 บก.กฝ. อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-222202
399 ด.ต. สุรการณ์ ศิลปไชย กก.4 บก.กฝ. อ.เมือง จว.อุดรธานี 042-222202
400 ด.ต. ทองมาก ตู้คำพา กก.ตชด.32 อ.เมือง จว.พะเยา 5 054-482003
401 ร.ต.ต. ธนวัตร จอมทิพย์ รอง สวป.สน.บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 5 02-2785013
402 พ.ต.ท. ประสงค์ กองปัญญา รอง ผกก.สส.สภ.ภูกระดึง จว.เลย 1 042-411020 08-1261-7090
403 พ.ต.ต. ไพบูลย์ กัณหา พงส.(สบ.2) สภ.อ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 042-471332 08-4789-5845
404 พ.ต.ท. เชาวลิต พิมพ์บุญ รอง ผกก. สภ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 1 042-491258 08-9276-7530
405 พ.ต.ท. ธัชพล แสนวัง สว.กก.สส.ภ. จว.อุดรธานี 2
406 ด.ต. ศักดา จำปาเกตุ สภ.ต.เวียงคุก อ.เมือง จว.หนองคาย 042-438191
407 ด.ต. ศิริจันทร์ นามวงศ์ ร้อย ตชด.244 อ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 042-491331
408 ด.ต. โสภณ อุทุมพิรัตน์ ร้อย ตชด.244 อ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 042-491331
409 ด.ต. เสน ดาจง ร้อย ตชด.244 อ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 042-491331
410 ด.ต. เที่ยง พิมพ์กลม ร้อย ตชด.244 อ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 042-491331
411 ด.ต. ไพรัตน์ ทองพันธ์ ร้อย ตชด.244 อ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 5 042-491331
412 ด.ต. พูลศิลป์ คุ้มตระบุตร ร้อย ตชด.244 อ.บึงกาฬ จว.บึงกาฬ 042-491331
413 ด.ต. ชาญชัย พลเชียงสา ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 5 042-411733
414 ด.ต. สมทรง เหล่าเนตร ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
415 ด.ต. มงคล ภิฐาน์ ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
416 ด.ต. สมผล พิมพ์ดี ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
417 ด.ต. วัฒนา ศรีหาวงศ์ ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
418 ด.ต. วิรัตน์ สุเพ็งศิลป์ ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
419 ด.ต. เรืองศักดิ์ ผาเจริญ ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
420 ด.ต. เกรียงไกร ศรีทะรักษ์ ร้อย ตชด.245 อ.เมือง จว.หนองคาย 042-411733
421 ด.ต. สุพจน์ สุวรรณศรี สภ.อ.เมืองหนองบัวลำภู จว.หนองบัวลำภู 5 042-312578
422 พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ดอนศรีชา สวป. สภ.นากลาง จว.หนองบัวลำภู 042-312578 08-4519-7248
423 ด.ต. ดุสิต มงคะวิระ สภ.อ.เมืองหนองบัวลำภู จว.หนองบัวลำภู 042-312578
424 ด.ต. ประเสริฐ พฤฒิสาร สภ.อ.เมืองหนองบัวลำภู จว.หนองบัวลำภู 042-312578
425 ด.ต. เจริญรัช นามจันทร์ ภ.จว.หนองบัวลำภู จว.หนองบัวลำภู 5 042-312522
426 ด.ต. อนุวัช จันทร์ศรีชา ภ.จว.หนองบัวลำภู จว.หนองบัวลำภู 042-312522
427 ด.ต. ประดิษฐ์ ไชยหาญ สภ.อ.นากลาง จว.หนองบัวลำภู 5 042-359030
428 ด.ต. สุพล กลางนา สภ.อ.นากลาง จว.หนองบัวลำภู 042-359030
429 ด.ต. รัญจวน อุ่นศรีเพ็ง สภ.อ.โนนสัง จว.หนองบัวลำภู 042-375360
430